0
Вход и Регистрация
София 0877844344 Пловдив 0888392035

Защита на личните данни

Политика за сигурност и защита на личните данни на физически лица

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб страница, поверително и в съответствие с разпоредбите на националното и европейско законодателство.

Администратор на данни лични данни по отношение на информацията, събирана или предоставяна при посещаването на сайта или при извършването на поръчка чрез www.relaxbg.org е Релакс Техно ООД, регистрирано по Търговския закон на Република България, ЕИК 204028038, номер по ЗДДС: BG204028038, със седалище и адрес на управление: Марково 4108, община Родопи, ул. Опълченска 22, представлявано от Драгомир Димитров, в качеството му на управител, тел. 0877844344, e-mail: relax2002bg(@)abv.bg,. Релакс Техно ООД е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в фирмените ни Политики.

Политиките на поверителност имат за цел да Ви представят информация за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Релакс Техно ООД (наричано оттук нататък Релакс Техно), включително:

С тези Политики на поверителност Релакс Техно декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Например непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиенти код и др.

Какви лични данни събира Релакс Техно за вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до своите продукти/услуги, Релакс Техно като ползвател на сайта www.relaxbg.org събира следната информация за Вас:

Цели на събиране и обработване на личните данни

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги и доставки на продукти и други – на договорно основание.

Обработваме лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

Релакс Техно може да обработва лични данни и в случай че има правен интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

Събраните лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

За да Ви предоставим продуктите и/или услугите, предлагани от Релакс Техно на сайта www.relaxbg.org
За да Ви предоставим достъп до нашата уеб страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим продукта и или услугата, към който и/или която имате интерес.

Лични данни, които обработва Релакс Техно

За да предостави продукти и услуги, Релакс Техно обработва (събира) предоставените от Вас лични данни по следните начини:

Срок на съхранение на личните Ви данни

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен.
Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок максимум от 2 години. След изтичането на този срок, и в случай че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.

Предоставяне на личните ви данни на трети страни

Релакс Техно се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен когато това е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или пред-договорни отношения с Вас е възможно Релакс Техно да разкрие личните Ви данни на следните лица:

Всяко предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Използване на „бисквитки“

Този сайт използва бисквитки. За да се запознаете с Политиката за бисквитки, натиснете тук. „Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб страницата ни. В случай че имате достъп до тази уеб страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме нашата уеб страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

Правата Ви по отношение на предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

Имате възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

По всяко време може да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Вие имате правото да бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване.

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин, Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор.

Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество, това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.

В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Промени в Политикитe на поверителност

Политика за сигурност и защита на личните данни може да бъде променяна и допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Релакс Техно или по инициатива на компетентен орган.

Релакс Техно ще Ви информира за измененията или допълненията на тази политика чрез публикация на актуализираната политика на www.relaxbg.org .

Препоръчваме Ви периодично да проверявате актуалната версия на тази политика.

Данни за връзка с администратора: Релакс Техно ООД, ЕИК 204028038, номер по ЗДДС: BG204028038, адрес: Марково 4108, община Родопи, ул. Опълченска 22,тел. 0877844344, e-mail: relax2002bg(@)abv.bg

magnifier